Wielcy dowódcy w historii Świata - daty, nazwiska, osiągnięcia

Mówi się, że historia świata jest historią wojen. Szczególnie podziwiani są wielcy dowódcy, którzy zwyciężali w wielu bitwach. Najważniejsi wodzowie i generałowie otoczeni są ogromną charyzmą i nimbem bohaterstwa i geniuszu. Uważa się ich za romantyczne postacie, uwielbiane przez żołnierzy i kreowane na zbawców narodów. Stawia się im pomniki, kręci o nich filmy i seriale. Czy jednak na pewno cenieni i podziwiani przywódcy przynieśli światu tyle dobrego, że zasłużyli na kult, jakim się ich otacza.

Wielcy dowódcy w historii świata - lista

Wielcy dowódcy wojskowi otoczeni są romantycznym nimbem uwielbienia. Stawia się im pomniki, uwiecznia w sztuce, literaturze i filmach. Często przypisuje się im swoistą szlachetność, szczególnie że byli oni uwielbiani przez swoich żołnierzy. Niejednokrotnie całe narody uważały ich za zbawców. Trudno mówić o szlachetności przywódców, którzy traktowali ludzi jak pionki na szachownicy. Z całą pewnością można powiedzieć, że byli to wybitni generałowie odznaczający się geniuszem w dziedzinie strategii wojskowej.

Najbardziej znani wodzowie w historii świata:

 • Dariusz I Wielki (550 - 486 p.n.e.),
 • Kserkses I (518 - 465 p.n.e.),
 • Epaminondas (420 - 362 p.n.e.),
 • Filip Macedoński (382 - 336 p.n.e.),
 • Aleksander Wielki (356 - 323 p.n.e.),
 • Hannibal (247 - 183 p.n.e.),
 • Scypion Afrykański Starszy (236 - 183 p.n.e.),
 • Juliusz Cezar (100 - 44 p.n.e.),
 • Belizariusz (505 - 565),
 • Fryderyk Barbarossa (1122 - 1190),
 • Czyngis Chan (1152 lub 1167 - 1227),
 • William Wallace (1270 - 1305),
 • Robert Bruce (1274 - 1329),
 • Tamerlan (1336 - 1405),
 • Mehmed II Zdobywca (1432 - 1481),
 • Andrea Doria (1466 - 1560),
 • Sulejman Wielki (1494 - 1566),
 • Maurycy Orański (1567-1625),
 • Gustaw II Adolf (1594-1632),
 • Eugeniusz Sabaudzki (1663 - 1736),
 • Piotr I Wielki (1672 - 1725),
 • Fryderyk Wielki (1712-1786),
 • Aleksander Suworow (1730 - 1800),
 • Jerzy Waszyngton (1732 - 1799),
 • Napoleon Bonaparte (1769 - 1821),
 • Horatio Nelson (1758 - 1805),
 • Simon Bolivar (1783 - 1830),
 • Heinz Guderian (1888 - 1954),
 • Erwin Rommel (1891 - 1944),
 • George Patton (1885 - 1945),
 • Isoroku Yamamoto (1884 - 1943),
 • Clifton Sprague (1896 - 1955),
 • Mosze Dajan (1915 - 1981).

Wielcy dowódcy w historii i ich osiągnięcia

Najważniejsi wodzowie starożytności

Pierwszą, wielką potęgą świata starożytnego była Persja, szczególnie w czasach Dariusza I Wielkiego z dynastii Achemenidów, który opanował terytorium sięgające po Kaukaz, Indus, Półwysep Arabski, Egipt i Trację. Jego najazd na Helladę, zatrzymany klęską pod Maratonem, kontynuował jego syn Kserkses I. Jednak jego flota została rozbita w bitwie pod Salaminą.

Wybitnym wodzem i teoretykiem wojskowości był Epaminondas, który zreformował grecką taktykę wojskową. Jego naśladowcą był król Macedonii, Filip II, który dzięki podbojom zwiększył wielokrotnie terytorium swojego państwa, zaś po bitwie pod Cheroneą, stał się hegemonem całej Grecji. Za najwybitniejszego wodza świata uważa się jego syna Aleksandra, który rozbił potęgę Persji i doszedł ze swoimi wojskami przez dzisiejszy Afganistan do Indii.

Cenieni wodzowie pojawili się w czasach rzymskich. Należał do nich Hannibal, zwycięzca bitwy pod Kannami, oraz jego przeciwnik Scypion Afrykański, który pokonał go w bitwie pod Zamą. Rozbudowana machina wojenna starożytnego Rzymu odnotowała licznych wodzów, którzy zwyciężali w bitwach, jak Gajusz Mariusz, Juliusz Cezar, Marek Agryppa, Wespazjan i Tytus, Trajan, Hadrian, Julian Apostata.

Najważniejsi wodzowie średniowiecza

Wśród najwybitniejszych wodzów średniowiecza plasuje się Belizariusz, który opanował Italię dla cesarza Justyniana.

Średniowiecze jest okresem podbojów Mongołów, którzy zwyciężali w bitwach dzięki wybitnej sztuce jeździeckiej oraz nowatorskiej organizacji i strategii. Czyngis Chan, który zjednoczył plemiona azjatyckie, opanował północne Chiny, zaś jego armie dotarły na Kaukaz, aż do ziem ruskich. W 1223 jego wodzowie Subedej i Dżebe, pokonali Rusinów i Połowców w bitwie pod Kałką. Jego potomkowie, jak Hulagu Chan, Batu Chan i Kubilaj Chan, opanowali prawie całą Azję, Ruś, Bliski Wschód. Ich pochód został zatrzymany przez Mameluków w bitwie pod Ajn Dżalut, w 1260 roku.

Kontynuatorem tradycji Czyngis Chana, był Tamerlan, Timur Chromy, znany ze szczególnego okrucieństwa. Zdobył on Irak, Iran, Gruzję, Indie, pokonał Imperium Osmańskie. Jego imperium rozpadło się po jego śmierci.

Znani przywódcy wojskowi czasów nowożytnych

Czasy nowożytne rozpoczyna zdobycie Konstantynopola przez Mehmeda Zdobywcę. Do wielkich wodzów Imperium Osmańskiego należy Sulejman Wspaniały, który dotarł ze swoją armią pod Wiedeń. Potęgę Imperium Osmańskiego rozbili znani wodzowie floty: Andrea Doria oraz Juan de Austria, zwycięzca bitwy morskiej pod Lepanto.

Za jednego z najwybitniejszych wodzów czasów nowożytnych uważany jest Eugeniusz Sabaudzki. Uczestniczył w bitwie pod Wiedniem, a później rozgromił Turków pod Zentą. Walczył po stronie austriackiej przeciwko Turkom oraz w wojnie o sukcesję hiszpańską.

Generałowie II wojny światowej

W czasie II wojny światowej wsławili się genialni dowódcy wojskowi obu stron. Twórcą nowoczesnej koncepcji wykorzystania broni pancernej był Heinz Guderian, który w czasie międzywojennym napisał książkę na temat wojny błyskawicznej przy pomocy wojsk pancernych. Był on twórcą koncepcji “blitzkrieg” przy udziale czołgów. Brał udział w kampaniach w Polsce, we Francji i na froncie wschodnim. W czasie II wojny światowej wsławił się Erwin Rommel, dowódca Afrika Korps i zwycięzca bitwy pod Tobrukiem.

Najważniejszym dowódcą ZSRR II wojny światowej był Gieorgij Żukow, który dowodził atakiem na Berlin. Zdobył ponurą sławę dowódcy nie liczącego się z życiem żołnierzy. Za najzdolniejszego dowódcę uważa się Konstantego Rokossowskiego.

Wybitni wodzowie polscy

Najbardziej cenieni polscy przywódcy wojskowi:

 • Bolesław Chrobry,
 • Władysław Jagiełło,
 • Stefan Batory,
 • Jan Zamoyski,
 • Stanisław Koniecpolski,
 • Jan Karol Chodkiewicz,
 • Stanisław Żółkiewski,
 • Stefan Czarnecki,
 • Jan Sobieski,
 • Tadeusz Kościuszko,
 • Tadeusz Rozwadowski,
 • Władysław Anders.

Polscy wybitni wodzowie zasłynęli w czasie wojen północnych oraz wojen z Turkami. Za najwybitniejszego wodza uważany jest polski król Stefan Batory, który pokonał Iwana Groźnego. Przyczynił się nie tylko do odzyskania terytoriów Litwy, lecz do unowocześnienia wojska polskiego. Był twórcą piechoty wybranieckiej, czyli wojsk złożonych z chłopów z królewszczyzn. Wybitnym hetmanem Batorego był Jan Zamoyski, który dowodził armią polską podczas oblężenia Pskowa. Był wybitnym strategiem, pisarzem i założycielem miasta Zamość.

Wybitnym wodzem był hetman Stanisław Żółkiewski, zwycięzca w bitwie pod Kłuszynem. Walecznym królem Polski był Jan Sobieski, który jeszcze jako hetman pokonał Turków pod Chocimiem, zaś jako król wsławił się odsieczą wiedeńską.

Wybitnym wodzem polskiej historii najnowszej był generał Tadeusz Rozwadowski. Służył jeszcze w wojsku Austro-Węgier. Po wyzwoleniu został szefem Sztabu Generalnego i zajmował się odrodzeniem i reformą wojska polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i był głównym twórcą zwycięstwa w bitwie warszawskiej, które później przypisano Piłsudskiemu.