Współczesność - najważniejsze wydarzenia i postacie, ważne daty, ciekawostki

Współczesność to epoka najnowsza trwająca od wybuchu I wojny światowej do dziś. Okres ten obfituje w znaczące wydarzenia, które mają wpływ na nasze, obecne życie i kształtowanie się współczesnego świata. Dwie wojny światowe, reżimy komunistyczne i niewyobrażalne ludobójstwo, do jakiego doszło w XX wieku, zaszokowały ludzi i spowodowały zamiar niedopuszczenia do takich wydarzeń w przyszłości. Jednak zażegnanie wielu konfliktów, dało początek nowym.

Współczesność - jaka to epoka historyczna

Dzieje świata dzielimy na epoki historyczne, aby w jakiś sposób uporządkować historię. Poszczególne epoki oddzielają znaczące wydarzenia, które wpłynęły na losy świata. Podział ten jest umowny. Według historyków współczesność zaczyna się wraz z wybuchem I wojny światowej, czyli w roku 1914, i trwa do dzisiaj. Natomiast według archeologów współczesność rozpoczyna się po zakończeniu ery nowożytnej.

Współczesność jako epoka historyczna dzieli się na kilka etapów:

 1. I wojna światowa,
 2. 20-lecie międzywojenne,
 3. II wojna światowa,
 4. okres zimnej wojny,
 5. okres postzimnowojenny.

Ważne wydarzenia epoki współczesnej:

 • 1914 - 1918 - I wojna światowa,
 • 1917 - rewolucja październikowa w Rosji,
 • 1923 - upadek Imperium Osmańskiego i utworzenie Republiki,
 • 1929 - 1933 - Wielki Kryzys,
 • 1931 - wkroczenie Japonii do Chin,
 • 1936 - wojna domowa w Hiszpanii,
 • 1939 - 1945 - II wojna światowa,
 • 1947 - odzyskanie niepodległości przez Indie, upadek imperiów kolonialnych
 • 1947 - powstanie państwa Izrael,
 • 1955 - 1975 - wojna w Wietnamie,
 • 1962 - kryzys na Kubie,
 • 1989 - “Jesień ludów”, upadek bloku wschodniego,
 • 1991 - upadek ZSRR,
 • wojna w byłej Jugosławii,
 • masakra w Rwandzie,
 • Wiosna Arabska,
 • zamach na World Trade Center,
 • wojna w Syrii i kryzys imigracyjny,
 • epidemia koronawirusa.

Najważniejsze postacie, które pozytywnie lub negatywnie wpłynęły na dzieje świata:

 • Mustafa Kemal Ataturk,
 • Józef Piłsudski,
 • Generał Franco,
 • Włodzimierz Lenin i Józef Stalin,
 • Adolf Hitler i Benito Mussolini,
 • Mahatma Gandhi,
 • Jan Paweł II,
 • Ronald Reagan,
 • Margaret Thatcher.

Europa i świat w dobie współczesnej - informacje i opis wydarzeń

Europa po I wojnie światowej

Epoka współczesna zaczyna się od I wojny światowej, która była największym i najkrwawszym konfliktem od czasu wojen napoleońskich. Działania wojenne zostały przerwane w 1918 roku rozejmem w Compiegne, zaś traktat pokojowy został podpisany w 1919 roku w Wersalu. Zwycięzcami stali się alianci czyli: Anglia, Francja, Serbia, Japonia, Włochy, Rosja i Stany Zjednoczone. Klęskę poniosły państwa centralne czyli Niemcy, Austrowęgry oraz Imperium Osmańskie i Bułgaria.

W wyniku I wojny światowej Niemcy straciły kolonie, które zostały podzielone między Anglię i Francję. Upadło Imperium Osmańskie, zaś jego posiadłości na Bliskim Wschodzie stały się mandatami Anglii i Francji. Wskutek upadku Niemiec i Austrowęgier, szereg państw, m.in. Polska i Węgry, odzyskały niepodległość. W wyniku rewolucja październikowej 1917 roku upada carat w Rosji, która na 74 lata staje się totalitarnym państwem komunistycznym.

20-lecie międzywojenne -znaczące wydarzenia i informacje o ilości ofiar reżimów

20 lecie między wojnami stanowi okres powstawania reżimów i rządów charyzmatycznych wodzów w wielu państwach. Przyczynia się do tego upokorzenie państw centralnych w I wojnie oraz kryzys gospodarczy, który trwa na świecie od 1929 do 1933. Ponadto liczne, wskutek rozwoju przemysłu, masy pracujące chcą poprawy swojego bytu i powierzają władzę charyzmatycznym wodzom, którzy niestety stają się często krwawymi dyktatorami.

Największe reżimy totalitarne powstają w Rosji i Niemczech. Rewolucja październikowa, a następnie lata wielkiej czystki za panowania Józefa Stalina w ZSRR, przynosi ponad 60 milionów ofiar ludzkich, zmarłych w wyniku działań wojennych, klęsk głodu i osadzania milionów ludzi w obozach pracy.

Tuż przed II wojną dochodzi do napaści Japonii na Chiny. Wojna ta pochłonęła od 20 do 35 milionów ofiar po stronie Chin. W Chinach dochodzi do walk między partią komunistyczną a partią Kuomintang. W wyniku zwycięstwa Mao Zedonga powstają Chiny Ludowe, gdzie w wyniku działań wodza śmierć ponosi 70 milionów ofiar.

Opis Europy i świata po II wojnie światowej - zimna wojna

Po II wojnie światowej Europa została ukształtowana w czasie konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Większość państw straciło znaczenie, a o losach świata decydowały dwa mocarstwa: USA i ZSRR. Europę podzielono na blok zachodni i wschodni. Kraje Europy środkowej i południowej były formalnie niepodległe, lecz w rzeczywistości ich rządy były zależne od ZSRR. Wprowadziły ustrój socjalistyczny i bezwzględnie zwalczały opozycję.

Między dawnymi sojusznikami doszło do napięcia nazwanego “zimną wojną”. USA wprowadziło plan Marshalla, który miał odbudować gospodarczo Europę. ZSRR próbował podporządkować sobie kolejne kraje, gdzie wspierał reżimy komunistyczne. Ekspansja radziecka szła w kierunku Azji i Afryki, gdzie upadł system kolonialny. Doszło do wojen i konfliktów na Kubie, w Korei, Indochinach, Wietnamie i Afganistanie. Działania te i wyścig zbrojeń spowodował upadek gospodarczy ZSRR i ostatecznie rozpad bloku wschodniego w latach 1989 - 91.

Ważne wydarzenia po 1991 roku

Po rozpadzie bloku wschodniego dochodzi do krwawych wojen w byłej Jugosławii. Natomiast od końca XX wieku rozpoczyna się epoka terroryzmu i problemów islamskich. Po wycofaniu się sowietów z Afganistanu, dochodzi do islamizacji kraju, gdzie władzę obejmują ekstremistyczni Talibowie. Rządy Talibów zostały obalone przez NATO w 2001 roku.

11 września 2001 roku dochodzi do ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, gdzie ginie około 3000 ludzi. Zwalczanie światowego terroryzmu trwa do dziś. W latach 2010–2012 dochodzi do wybuchu niezadowolenia w krajach muzułmańskich, znanego pod nazwą “Arabskiej Wiosny Ludów”. Wynikiem jej jest światowy kryzys imigracyjny.

Polska w epoce współczesnej - informacje i opis wydarzeń

Najważniejsze wydarzenia:

 1. 1918 - odzyskanie niepodległości,
 2. 1920 - wojna polsko-bolszewicka,
 3. 1922 - zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza,
 4. 1926 - zamach majowy,
 5. 1939 - napaść Niemiec i ZSRR na Polskę,
 6. 1947 - w wyniku sfałszowanych wyborów Polska staje się państwem socjalistycznym,
 7. 1980 - strajki w stoczni i ruch przeciwko władzom socjalistycznym, zostaje zdławiony w 1981, przez wprowadzenie stanu wojennego,
 8. 1989 - “Okrągły stół” i powstanie III RP.

W wyniku upadku państw zaborczych po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość na krótki okres 21 lat, kiedy to Polacy musieli scalić państwo z 3 zaborów i walczyć z napaścią bolszewików. Niezależność kończy się we wrześniu 1939 wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich i radzieckich. II wojna światowa oznaczała dla Polski ruinę gospodarczą. Ilość ofiar szacuje się na co najmniej 17% ludności kraju.

Pod koniec wojny Polska zostaje zajęta przez Armię Czerwoną, zaś w wyniku postanowień konferencji w Jałcie, dołączona do sowieckiej strefy wpływów. Powstaje Polska Republika Ludowa, gdzie wszelkie próby opozycji są krwawo tłumione. Polska odzyskuje niepodległość w roku 1989 w wyniku upadku ZSRR. Powstaje wówczas III RP.